Ο.Ε.     Ε.Ε.     ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ  Φ.  29%            ΠΡΟΚ.  75%                          

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   29%

ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ     ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ    ΑΦΑΝΕΙΣ      ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ  Φ.  29%            ΠΡΟΚ.  75%

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ    ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ  ΒΙΒΛΙΑ   Φ.    29%    ΠΡΟΚ.75%

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ   (ΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ )     ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ  ΒΙΒΛΙΑ Φ.   29%   ΠΡΟΚ.75%

Ο.Ε.     Ε.Ε.     ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Φ.  26%   33%         ΠΡΟΚ.  75%

ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ     ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ    ΑΦΑΝΕΙΣ      ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ  Φ.  26%   33%           ΠΡΟΚ.  75%

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ   (ΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ )     ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ  ΒΙΒΛΙΑ Φ.   26%    33%

ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ  Φ  13%

ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ   Φ  13%

ΑΤΟΜΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   26%      33%   ΠΡΟΚ. 75%

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  26%     33%   ΠΡΟΚ. 75%

ΑΠΌ ΤΗΝ 1/1/2017 Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ 100%

Read more